Hieronder treft u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.  Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw opmerking plaatsen op het contactformulier.  Dit formulier vindt u via deze link: Contact.

Deelnemen aan de Energiecoöperatie

1. Hoe kan ik deelnemen aan (de activiteiten van) de Energiecoöperatie? 

U kunt op verschillende manieren deelnemen:

 1. door lid te worden van de Energiecoöperatie, u schrijft zich in via het inschrijfformulier en betaald eenmalig € 5,00;
 2. door lid te worden én voordelig elektriciteit af te nemen via de coöperatie;
 3. door lid te worden én te investeren naar draagkracht (minimaal € 100,00). U krijgt hierbij uw inleg terug en een redelijke rentevergoeding.  Uw investering is meer dan welkom: pas als er voldoende is geïnvesteerd kunnen we de benodigde installaties gaan opzetten.  Interesse? Klik in de rechter kolom op de link ‘Investeren’.
 4. door uw (bedrijfs-)dak ter beschikking te stellen. Hierover kunt u meer lezen bij vraag 4;
 5. door u op een andere manier in te zetten voor de Energiecoöperatie, bijvoorbeeld als vrijwilliger.  Hierover kunt u meer lezen bij vraag 5.
2. Hoe kan ik als lid financieel deelnemen?

Als lid kunt u op verschillende manieren financieel deelnemen.  Hierbij maken wij onderscheid tussen leden die geen directe inbreng leveren en leden die wel directe inbreng leveren:

 • Leden die geen directe inbreng leveren:
  – Leden die zich eenmalig voor € 5,00 inschrijven.
 • Leden die wel directe inbreng leveren:
  – Leden die zich inschrijven en tevens voordelige elektriciteit afnemen via de Energiecoöperatie.  Wanneer leden stroom afnemen via de Energiecoöperatie, brengen zij een deel van de teruggave van de energiebelasting in de coöperatie in (voor verdere uitleg zie vraag 11);
  – Leden die investeren in de Energiecoöperatie en ook elektriciteit afnemen;
  – Leden die investeren in de Energiecoöperatie en geen elektriciteit afnemen.
3. Hoe verkrijgt de Energiecoöperatie informatie van de leden als het gaat om de afname van stroom en de investeringen in projecten?

De Energiecoöperatie breidt steeds verder uit en onderzoekt voortdurend mogelijkheden om nieuwe zon- en windprojecten op te zetten.  Voor de groene lokale stroom die we samen ontwikkelen hebben we informatie nodig van de inwoners binnen onze gemeente.  Wanneer wij één of meerdere nieuwe projecten starten doen wij een oproep aan onze leden om aan te geven of zij elektriciteit willen afnemen via de Energiecoöperatie en voor hoeveel kWh.  En of zij willen investeren in de projecten en voor welk bedrag.  Deze gegevens verzamelen wij via informatieformulieren.

4. Hoe kan ik mijn (bedrijfs)dak ter beschikking stellen?

De Energiecoöperatie helpt u als het gaat om dak inspectie, subsidieregelingen en eventuele inkoopvoordelen.  Een gedeelte van de totale opgewekte energie kunt u voor eigen gebruik afnemen.  Voor het beschikbaar stellen van uw dak ontvangt u een vergoeding.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de pagina Contact.

5. Hoe kan ik op een andere manier een bijdrage leveren?

Wij zijn altijd blij met enthousiaste mensen die bereid zijn om mee te werken binnen de Energiecoöperatie.  Ieder lid kan actief worden in het bestuur of in een werkgroep.  Neem gerust contact met ons op en geef aan wat u graag zou willen doen en waar uw kracht ligt.  Dit kunt u doen via het contactformulier op de pagina Contact.

Elektriciteitsproductie van de installaties

6. Hoeveel elektriciteit levert een zonnepaneel op?

Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Watt piek (Wp).  Afhankelijk van hoe fel de zon schijnt levert een zonnepaneel met een vermogen van bijvoorbeeld 300Wp in Nederland ca. 300 kWh per jaar op.  Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh per jaar, hiervoor zijn ongeveer 12 panelen nodig.

7. Hoeveel elektriciteit levert een windmolen op?

Hoeveel vermogen een windmolen oplevert hangt af van een aantal zaken.  Vooral de grootte van de wieken (de rotorbladen), de masthoogte en de plek waar de windmolen staat zijn bepalend.  Nederland is een bijzonder windrijk land. In de meest windrijke gebieden, zoals bijvoorbeeld aan de kust of op de Noordzee, levert een windmolen de meeste elektriciteit op.  Verder het binnenland in levert diezelfde windmolen iets minder elektriciteit op omdat het daar minder vaak en minder hard waait, maar nog altijd genoeg om de elektriciteit van veel Nederlanders op te wekken.  Moderne windmolens hebben een vermogen van meerdere megawatts.  Een moderne windmolen van 3 MW levert op land al snel 7000 MWh (7.000.000 kWh) per jaar, voldoende voor ongeveer 2000 huishoudens.

8. Hoe verhoudt de opbrengst van windmolens zich t.o.v. zonnepanelen?

Eén windmolen van 3 MW levert ca. 7000 MWh (7.000.000 kWh) per jaar op. Dit is voldoende voor ca. 2000 huishoudens.  Een huishouden verbruikt gemiddeld 3500 kWh per jaar.  Voor 2000 huishoudens zijn ca. 23.000 zonnepanelen nodig van 300 Wp.  Deze beslaan een oppervlakte van ca. 7,5 hectare (75.000m²).

Duurzame stroom opgewekt door de Energiecoöperatie

9. Wat gebeurt er met de stroom die de duurzame installaties opwekken?

De opgewekte stroom wordt verkocht aan een energiebedrijf.  Deze stroom gaat het net in en willekeurige gebruikers nemen de stroom af.  De energie, opgewekt door de Energiecoöperatie, gaat dus niet rechtstreeks naar uw huis.  Alle opgewekte energie – of het nu gaat om ‘groene’ stroom of ‘grijze’ stroom (zonne-, kern-, kolen- en gascentrale-energie) – komt gezamenlijk terecht in ons elektriciteitsnet en gaat vervolgens naar de verbruiker.  Wat u doet als deelnemer van de Energiecoöperatie, is het aandeel zonne- en windenergie in het totale pakket verhogen en dus vergroenen.  Hierdoor is er minder milieubelastende stroom nodig.

10. Waar komt mijn stroom vandaan als de zon niet schijnt of als de wind niet waait?

Als de Energiecoöperatie onvoldoende energie opwekt, wordt dat vanuit het energienet aangevuld met andere bronnen, elders opgewekt.  Dit zal een mix van ‘groene’ en ‘grijze’ stroom zijn.  Er is altijd voldoende energie aanwezig vanuit het elektriciteitsnet en uw energiebedrijf heeft de verantwoordelijkheid altijd stroom te leveren.

11. Wat gebeurt er als de Energiecoöperatie onvoldoende stroom opwekt voor het aantal leden dat zij heeft?

De Energiecoöperatie streeft ernaar om voldoende stroom op te wekken om de gehele gemeente Bodegraven-Reeuwijk te kunnen voorzien.  In eerste instantie minimaal voor de gevraagde energiebehoefte van het aantal leden dat zij heeft. Hoeveel er totaal opgewekt wordt aan energie is afhankelijk van het aantal projecten, de grootte ervan en van de hoeveelheid zon en wind.  Als de Energiecoöperatie te weinig stroom opwekt voor het aantal leden dat zij heeft, wordt de beschikbare groene stroom verdeeld over de leden naar volgorde van aanmelding bij de coöperatie.

12. Wat houdt de PCR (Postcoderoosregeling) in en waarom kan ik hierdoor mijn energie voordelig afnemen?

De Energiecoöperatie maakt gebruik van de subsidieregeling RVT (Regeling Verlaagd Tarief), ook wel PCR (Postcoderoosregeling) genoemd. Door gebruik te maken van deze  regeling vervalt de energiebelasting, dit is het grootste gedeelte van uw energierekening. Gedurende 15 jaar krijgen deelnemers jaarlijks vrijstelling van deze energiebelasting. Een gedeelte van dit financiële voordeel is voor de coöperatie, ter dekking van de vaste lasten. De leden sluiten namelijk een overeenkomst met de coöperatie, waarin zij zich bereid verklaren een deel van de teruggave van de energiebelasting (afdracht) in te brengen. Het andere gedeelte van het financiële voordeel komt ten goede aan de elektriciteit afnemende leden. Hierdoor is het mogelijk dat de leden de duurzaam opgewekte energie voordelig kunnen afnemen. De coöperatie treft hiervoor bepaalde voorzieningen.

13. Hoe hanteren wij de Postcoderoos-regeling (PCR) en hoe doen anderen dat?

De landelijke Postcoderoos-regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken.  Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden.  Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt.  Deelnemers richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een bestaande Vereniging Van Eigenaren.  Bij deze coöperaties investeren leden vooraf in zonnepanelen, waarvoor zij zon-participaties krijgen.  Deze participaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel.  De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zon-participaties, jaarlijks een teruggave van de energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken.
Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk hanteert de PCR als volgt:
Ons uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen, óók als u geen geld heeft om te investeren in zonneprojecten. Daarom geldt voor de leden van onze coöperatie:

 • Een lid dat elektriciteit bij ons afneemt, ontvangt – ongeacht of hij of zij investeert – een korting op de elektriciteitsnota door teruggave van de energiebelasting.  Een gedeelte van dit financiële voordeel is voor dat lid zelf en het andere gedeelte is voor de coöperatie;
 • Voor de verdere financiering van de installaties kan een lid ook investeren.  Als investeerder ontvangt u een rentevergoeding;
 • De opbrengst van de coöperatie bestaat uit de verkoop van de stroom aan een energiemaatschappij en een gedeelte van de vrijstelling van energiebelasting.  Hiermee worden de exploitatiekosten bekostigd, investeringen afgelost en rente betaald.
14. Kan ik bij mijn eigen energiemaatschappij blijven voor afname van groene stroom?

De Energiecoöperatie heeft met meerdere energiebedrijven overeenkomsten gesloten om elektriciteit aan de leden te leveren.  In de meeste gevallen kunt u daarom bij uw eigen energiemaatschappij blijven.  In enkele gevallen lukt dat niet en gaat u voor elektriciteitsafname via de Energiecoöperatie over op één van de andere energiebedrijven.

Voor meewerkende energiebedrijven volg deze link. Voor de energie bedrijven die niet op deze lijst staan, zoekt de Energiecoöperatie een oplossing.

15. Hoe wordt de teruggave van de energiebelasting verrekend?

De teruggave van de energiebelasting loopt via onze energieleveranciers, de maatschappijen waarmee wij overeenkomsten hebben gesloten.  De Energiecoöperatie levert elk jaar een overzicht van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit aan deze leveranciers.  Zij verrekenen dit met u. U krijgt alleen een gedeelte van de energiebelasting terug over de door de Energiecoöperatie opgewekte elektriciteit en het gedeelte dat u heeft afgenomen via ons voor uw gebruik.

16. Hoe werkt het met de teruggaaf energiebelasting als ik zelf al panelen heb?

U kunt subsidieregelingen niet stapelen. Als u zelf al panelen heeft en u maakt gebruik van een salderingsregeling, dan krijgt u over dit gedeelte opgewekte energie geen energiebelasting terug. U krijgt dus alleen het deel van de energiebelasting terug over de energie die u afneemt via de Energiecoöperatie.

17. Waarom zou ik deelnemen aan de Energiecoöperatie als ik zelf al duurzame energie opwek?

Als u zelf al zonnepanelen heeft, is dat meestal toereikend voor uw huidige verbruik. Gemiddeld heeft een huishouden genoeg aan 12 panelen.  In de toekomst gaat ons elektriciteitsverbruik echter met een factor 2 á 3 omhoog. We gaan van fossiele brandstoffen af en voor ons gebruik in het huishouden en verkeer over op een elektriciteit (warmtepomp) of wellicht op waterstofgas. Als u zelf niet voldoende panelen wilt of kunt bijplaatsen, kunt u als lid van de coöperatie uw extra behoefte aan energie toch voordelig afnemen.
Daarnaast is niet iedereen in de gelegenheid om zonnepanelen op zijn of haar dak te plaatsen. Denk hierbij aan onvoldoende financiële draagkracht van sommigen, maar ook aan daken van huizen die ongunstig liggen of aan daken van flatgebouwen waar onvoldoende panelen op passen voor het totale verbruik van de bewoners. Wanneer we gezamenlijk meedoen aan dit project, kunnen we toch voldoende duurzame energie opwekken voor iedereen binnen onze gemeente.

18. Wat gebeurt er als ik naar een andere gemeente verhuis?

Als u naar een andere gemeente verhuist, dan kunt u geen lid blijven van de Energiecoöperatie. U kunt uw lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Wij vragen u uw adreswijziging altijd aan ons door te geven, wij zijn namelijk verplicht een correcte en actuele ledenlijst bij te houden, ten behoeve van uw korting op de energiebelasting.
Bij verhuizing kunt u wel obligatiehouder blijven. U hoeft uw obligatie dus niet te verhandelen.

Behoud van natuur en eventuele hinder

19. Hoe staat de Energiecoöperatie tegenover het behoud van de natuur als het gaat om het plaatsen van zonnepanelen en windmolens?

Om de natuur zoveel mogelijk te sparen plaatst de Energiecoöperatie in eerste instantie zonnepanelen op bestaande (bedrijfs-)daken. Het streven hierbij is dat we ongeveer 20.000 à 30.000 panelen kunnen gaan plaatsen.
Indien de Energiecoöperatie later overgaat tot het plaatsen van zonnepanelen of windmolens op land, moet u in eerste instantie denken aan gebieden langs (snel)wegen en/of spoorlijnen. Zonnepanelen kunnen dan worden geplaatst op plekken als taluds of op een geluidswal langs een snelweg of een spoorlijn. De windmolens zouden dan bijvoorbeeld komen te staan langs de A12 of de N11.
In 2018 en in 2019 zijn er door de gemeente drie werkateliers georganiseerd.  Tijdens deze werkateliers konden bewoners meedenken over de duurzame projecten binnen de gemeente.  Samen gingen zij op zoek naar geschikte locaties.  Een uitgebreid verslag van de werkateliers kunt u vinden op de website Duurzame energie gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

20. Geven windmolens geluidsoverlast?

Doordat het niet altijd even hard waait, varieert het geluid van windturbines met de tijd.  Overdag is het geluid ervan vaak niet te horen, omdat er ook andere omgevingsgeluiden zijn.  ’s Nachts kan de windturbine beter te horen zijn.  Verder van de windturbine af wordt het geluid ervan steeds zachter, of men er hinder van ondervindt is in sterke mate afhankelijk van de situatie.  Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is er regelgeving opgesteld.  Het jaargemiddelde geluidsniveau als gevolg van een windmolen of windpark dient bij een woning niet meer te bedragen dan 47 dB.  Daarnaast geldt een gemiddelde waarde van maximaal 41 dB voor het jaargemiddelde geluidsniveau in de nachtperiode.
Moderne windmolens worden steeds stiller, de techniek in windenergie ontwikkelt zich snel. Zo maakt men tegenwoordig gebruik van gekartelde randen langs de wieken (uilenveren).  Ook worden windmolens steeds groter en hoger.  Hogere molens hebben als voordeel dat ze stiller zijn, de afstand van de bron tot de woning is groter.  Daarnaast leveren ze ook meer rendement op.

21. Wat zijn de regels rondom slagschaduw?

In Nederland geldt een strenge norm voor schaduw door wieken van windmolens, de zgn. slagschaduw.  Als de zon laag staat (in de ochtend en de avond) kan zo’n schaduw korte tijd op een woning vallen.  Doordat de wieken draaien, varieert deze schaduw en kan dat als hinderlijk worden ervaren door de omwonende.  Daarom heeft de overheid een norm gesteld van maximaal 20 minuten slagschaduw per dag voor niet meer dan 17 dagen per jaar.  In totaal is dit dus minder dan 6 uur per jaar.  Om de overlast te beperken kunnen moderne windmolens automatisch worden stilgezet als deze norm dreigt te worden overschreden. Maar er is altijd voldoende energie aanwezig vanuit het elektriciteitsnet en uw energiebedrijf heeft de verantwoordelijkheid altijd stroom te leveren.

22. Hoe houdt de Energiecoöperatie rekening met horizonvervuiling?

Het is belangrijk dat windmolens passen in het landschap en aansluiten op de bestaande infrastructuur.  Er wordt rekening gehouden met de zichtbaarheid van windmolens op grotere afstand door ze te plaatsen in een lijn of in een blokopstelling.  Waar mogelijk kunnen ze gedeeltelijk aan het zicht worden onttrokken door bomen aan te planten, die weer CO2 opnemen en goed zijn voor de biodiversiteit.

23. Hoe komt de Energiecoöperatie omwonenden tegemoet bij eventuele hinder?

Omwonenden van een windmolen kunnen gebruik maken van een sociale grondvergoeding en een omgevingsfonds.  Dit zijn tegemoetkomingen, gerelateerd aan de afstand van de windmolen tot de woning.  Hoe dichterbij een woning staat, hoe groter de impact is wat betreft de mogelijke overlast.  Direct omwonenden (buren) kunnen in aanmerking komen voor een sociale grondvergoeding: dit betreft een financiële vergoeding die in samenspraak met de grondeigenaren tot stand komt.  Voor de bewoners die iets verder van de molen af wonen wordt een omgevingsfonds opgericht, hierbij gaat het om buurtprojecten waar de omwonenden zelf initiator en beheerder van zijn.  Denk hierbij aan het isoleren van huizen of het plaatsen van laadpalen.

Fossiele energie versus duurzame energie

24. Waarom maakt de Energiecoöperatie gebruik van subsidies?

“Windmolens draaien op subsidie”, dat is een veelgehoorde uitspraak.  Maar het is een investering die je als maatschappij doet in een nieuwe duurzame samenleving.  Het tijdelijk subsidiëren van technologieën die de samenleving in een gewenste richting helpen is gerechtvaardigd, het is een investering in de toekomst.  De Energiecoöperatie maakt voor het opzetten en het tot stand komen van de duurzame projecten mede gebruik van subsidies in de vorm van de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie en de RVT (Regeling Verlaagd Tarief).  Belemmerende factoren voor de populariteit van duurzame energie, zijn de directe en indirecte subsidies die gegeven worden op fossiele energie.  De industrie achter de fossiele brandstoffen ontvangt meer staatssteun dan de zon- en windindustrie.  Voorbeelden hiervan zijn de vrijstelling van belasting op kerosine voor de luchtvaart en scheepvaart-brandstoffen.  Omdat deze subsidies zo hoog zijn lijkt het net of de prijs van fossiele brandstoffen heel laag is.  Dan hebben we het nog niet eens over de indirecte kosten die fossiele brandstoffen met zich meebrengen, zoals een slechte luchtkwaliteit, schade voor gezondheid en milieu en de opwarming van de aarde.  Hierdoor ontstaat er een vertekend beeld van de mate waarin windenergie met fossiele energie kan concurreren.
Lees meer op: Duurzaam Nieuws.

25. Wat kost de samenleving meer geld: duurzame energie of fossiele energie?

Een rapport van de Europese Commissie toont aan dat duurzame elektriciteit goedkoper is dan fossiel gestookte centrales, als externe kosten als klimaatverandering worden meegerekend.
Lees verder op: EU Rapport Subsidies en kosten van EU energie uit 2014.

Energiecoöperaties en projecten

26. Hoeveel energiecoöperaties zijn er in Nederland?

De groei van het aantal burgers dat samen energie opwekt is niet te stoppen.  Het aantal coöperaties is in 2018 toegenomen met 85 tot 484.  Er is nu totaal 74,5 MW aan zon-vermogen en 159 MW aan windvermogen in productie.  Opgeteld is dit genoeg stroom voor 140.000 huishoudens.  Op korte termijn staat er nog minstens een verdubbeling op de planning.  Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie.  De energiecoöperaties delen onderling kennis en ervaring.

27. Welke projecten zijn er tot nu toe door de Energiecoöperatie tot stand gekomen

Op 20 november 2018 is de eerste dak-overeenkomst ondertekend met de familie Verleun.  Op hun stallen worden ca. 800 panelen geplaatst, goed voor zo’n 60 gezinnen.  Momenteel is de Energiecoöperatie bezig met Versluis Wegenbouw voor het plaatsen van 200 panelen.  Zodra één van deze projecten voltooid is kan de eerste duurzaam opgewekte stroom aan de leden geleverd gaan worden.

28. Welke projecten zijn er in ontwikkeling?

Inmiddels zijn er 3 projecten in ontwikkeling en 20 projecten in onderzoek.  Hiermee gaat de Energiecoöperatie het jaar 2019 in.  In 2020 wil de Energiecoöperatie de ontwikkeling van windenergie starten, met als doel operationeel te zijn in 2025.
In 2020 wil de Energiecoöperatie ook starten met het ontwikkelen van een lokaal energiebedrijf.  Wij streven ernaar dat dit bedrijf in 2021/2022 van start kan gaan.  Met het opzetten van een eigen energiebedrijf kan de Energiecoöperatie direct energie leveren aan de leden zonder tussenkomst van een energiemaatschappij.