Over onze coöperatie

De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk is op 9 februari 2018 opgericht om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij ons gezamenlijk ideaal: duurzame energie projecten ontwikkelen.  De Energiecoöperatie is een coöperatieve vereniging.  Ieder lid kan actief worden in het bestuur, in een werkgroep of zijn/haar stem uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering.

Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden. Zij hebben ervaring op organisatorisch, politiek, juridisch en financieel gebied. De bestuursleden onderhandelen met overheden, banken, energiebedrijven, netwerkbeheerders en installateurs, werken contracten uit en vragen subsidies aan.

Ter ondersteuning van het bestuur zijn er drie werkgroepen opgericht:

  • werkgroep communicatie: houdt zich bezig met externe communicatie en ledenwerving;
  • werkgroep financiën en administratie: richt zich op het financieel en administratief beheer;
  • werkgroep duurzame energiebronnen: volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie en is betrokken bij de lokale en regionale energiestrategie.

Alle bestuurs- en werkgroep leden vervullen hun functies onbezoldigd.

Heeft u interesse in een (bestuurs-)functie binnen de Energiecoöperatie? Neemt u dan  contact op met ons via de email-adressen zoals vermeld op de pagina “contact

©Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

Over onze missie en visie

Als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs, waar bindende afspraken zijn gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan, heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk haar ambitie uitgesproken om in 2035 klimaatneutraal te zijn. De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk wil deze ambitie ondersteunen en ziet het bevorderen van een duurzame samenleving, het lokaal produceren van energie door wind en zon en het ten goede laten komen van de winsten aan de gemeenschap als haar missie.

Ons logo verbeeldt goed waar wij voor staan: gemeenschap en circulariteit. Gemeenschap in de zin van het gezamenlijk opzetten van duurzame projecten: de Energiecoöperatie is van, voor en door de inwoners van onze gemeente. En circulariteit: het systeem van gesloten kringlopen, waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en waarbij hernieuwbare energiebronnen als zon en wind worden gebruikt.

Wij streven ernaar dat iedereen binnen onze gemeente op een laagdrempelige manier kan deelnemen aan duurzame projecten en dat iedereen kan meeprofiteren. Leden kunnen de opgewekte energie voordelig afnemen, maar hoeven niet perse te investeren. Willen zij dit wel doen, dan kunnen zij naar eigen draagkracht geld lenen aan de Energiecoöperatie. De nettowinst die overblijft uit de opbrengsten komt ten goede aan nieuwe duurzame projecten binnen onze gemeente. Tijdens de Algemene ledenvergaderingen kunnen leden hierover meebeslissen.

Over hoe wij te werk gaan

Draagvlak

Draagvlak onder de bewoners is heel belangrijk. Wij willen draagvlak creëren door burgers te betrekken bij onze projecten. Bijvoorbeeld door ze mee te laten profiteren door de energie voordelig af te kunnen nemen. Of door ze de mogelijkheid te geven om te investeren, waardoor zij mede-eigenaar kunnen worden van de zon- en windinstallaties. Maar ook door ze mee te laten denken over de locatiekeuze van de installaties: hierbij gaat het niet alleen om de vraag welke locaties we met elkaar wél geschikt vinden, maar ook om welke locaties we niet geschikt achten. Duidelijke uitspraken hierover kunnen de gemeenteraad helpen bij het nemen van haar beslissing. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad waar de zon- en windprojecten komen te staan, maar zullen zij dit doen op basis van onze inbreng.

In 2018 en 2019 zijn er door de gemeente drie werkateliers georganiseerd. Tijdens deze werkateliers konden bewoners meedenken over de duurzame projecten binnen de gemeente. Samen gingen zij op zoek naar geschikte locaties.
Een uitgebreid verslag van de werkateliers kunt u vinden op de website Duurzame energie gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Om voldoende energie op te wekken moeten er zowel zon- als windprojecten opgezet worden. Wij gaan hierbij als eerste aan de slag met het plaatsten van zonnepanelen op (bedrijfs-)daken.

Financiering

Het benodigde kapitaal om een project te financieren komt van de leden die geld lenen aan de coöperatie en van financiële instellingen zoals BNG (Bank Nederlandse Gemeenten).

Opbrengsten

De door de installaties opgewekte duurzame energie wordt verkocht aan een energiemaatschappij. Een gedeelte van de  inkomsten van de coöperatie bestaat uit de verkoop van deze elektriciteit. Hierdoor kan de coöperatie deels voorzien in de exploitatiekosten, maar ook de leningen aflossen met de bijbehorende rente. De netto winst die overblijft komt ten goede aan nieuwe duurzame projecten binnen onze gemeente. De coöperatie heeft geen winstoogmerk.

Een ander deel van de inkomsten  bestaat uit het verkrijgen van langlopende subsidies: de SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) en de RVT (Regeling Verlaagd Tarief), ook wel Postcoderoos-regeling genoemd. De SDE subsidie wordt gebruikt bij het financieren van de windprojecten, de RVT bij zonneprojecten. Door gebruik te maken van deze laatste regeling vervalt de energiebelasting, het grootste deel van uw energierekening. Gedurende 15 jaar krijgen deelnemers jaarlijks vrijstelling van deze energiebelasting. Een gedeelte van dit financiële voordeel is voor de coöperatie, ter dekking van de vaste lasten. Het resterende deel komt ten goede aan de leden die stroom afnemen via de coöperatie.

Over onze Algemene ledenvergadering

Twee maal per jaar wordt er een Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Alle leden zijn welkom en worden hiervoor uitgenodigd. Op de ledenvergadering wordt er door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en er worden nieuwe plannen besproken. Maar ook financiële zaken als de jaarrekening, de begroting voor het komende jaar, de uitgifte van obligaties, de vastgestelde rentevergoeding en de sponsoring van projecten binnen de gemeente komen aan bod.

Voor meer informatie over de ALV, raadpleeg onze statuten.