Nieuwe bestuursleden

Met ingang van 5 november jongstleden is het bestuur aangevuld tot 7 leden.
Mw. A. Luyben en dhr. A. Veldman zijn bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur.
De definitieve benoeming van beide bestuursleden zal in de eerstvolgende ledenvergadering worden geagendeerd en tot dan zullen beide als bestuurder ad interim fungeren.