Image Image

De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

Als uitvloeisel van het raadsbesluit om voor 2035 de gemeente  Bodegraven-Reeuwijk klimaatneutraal te laten zijn is de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk op gericht.

Dit raadsbesluit stelt dat dit doel gerealiseerd kan worden met het aanleggen van zonneparken en het plaatsen van windmolens binnen de gemeentegrenzen.
De coöperatie heeft dan ook als doel een duurzame lokale energievoorziening te zijn en is er voor alle inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Met voordelige en duurzaam opgewekte elektriciteit, invulling van de klimaatdoelstellingen van Parijs en Bodegraven
- Reeuwijk, participatie door inwoners en het maatschappelijk middenveld en een circulaire economie wil de coörperatie bijdragen aan een leefbare planeet voor haar bewoners nu en in de toekomst.

Image Image

Meedoen betekent:

  • Voordelige en duurzaam geproduceerde elektriciteit voor huishoudens in de gemeente
  • Sponsoring van duurzame projecten en sponsoring van maatschappelijke organisaties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
  • Een coöperatieve aanpak van het duurzaamheid vraagstuk in onze gemeente.
  • Een eigentijdse vorm van het oude gemeentelijke nutsbedrijf.
  • Maatschappelijke vernieuwing: een concrete invulling van de participatiesamenleving en van de circulaire economie.
  • Duurzame elektriciteit afnemen van de Energiecoöperatie Bodegraven - Reeuwijk

Missie en visie

De Energiecoöperatie Bodegraven - Reeuwijk baseert zich op de natuurlijke kringloop. De circulaire economie streeft dat door optimaal gebruik en hergebruik van hulpmiddelen ook na. Door steeds meer zo te handelen en duurzame bronnen te benutten (bv. van zon en wind energie te maken) worden we een kringloopgemeenschap (zie ons logo), een voorwaarde voor circulaire economie.

Lees meer
 
Image Image

U kunt meedoen door u als toekomstige producent en afnemer van elektriciteit in te schrijven als lid van de coöperatie.

Naar inschrijven
Image Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image